LeTourneau vs. MIT
@ Colorado Springs, CO (Reid Arena)
9/6/2019 at 10 am

Final 1 2 3 Score
LeTourneau (3-2) 14 12 23 0
MIT (4-1) 25 25 25 3
Set: 1st  |  2nd  |  3rd
LETU -- 1st -- MIT
  MIT starters: Emily Condon; Nikasha Patel; Lilly Edwards; Shea Landeene; Andie Maloney; F. Macchiavello; libero Madison Lee.  
  LETU starters: Natalie Davenport; Kianna Crow; Kiari Johnson; Lexie Welton; Taylor Smith; Mikayla Thomas; libero Cam Taylor.  
1-0 [Natalie Davenport] Kill by Lexie Welton (from Natalie Davenport). Point LETU
[Natalie Davenport] Kill by Emily Condon (from Andie Maloney). Point MIT 1-1
[Madison Lee] Attack error by Lexie Welton (block by Shea Landeene; Lilly Edwards). Point MIT 1-2
[Madison Lee] Attack error by Kianna Crow (block by Nikasha Patel; Shea Landeene). Point MIT 1-3
[Madison Lee] Attack error by Kiari Johnson (block by Shea Landeene; Nikasha Patel; Lilly Edwards). Point MIT 1-4
[Madison Lee] Attack error by Kianna Crow. Point MIT 1-5
[Madison Lee] Kill by Lilly Edwards (from Madison Lee). Point MIT 1-6
  Timeout LeTourneau.  
[Madison Lee] Kill by Nikasha Patel (from Madison Lee). Point MIT 1-7
[Madison Lee] Kill by Lilly Edwards (from Madison Lee). Point MIT 1-8
2-8 [Madison Lee] Service error. Point LETU
3-8 [Kianna Crow] Attack error by Lilly Edwards (block by Kiari Johnson; Lexie Welton). Point LETU
[Kianna Crow] Service error. Point MIT 3-9
  MIT subs: Sofie Kupiec.  
[Sofie Kupiec] Attack error by Kianna Crow. Point MIT 3-10
[Sofie Kupiec] Kill by Lilly Edwards. Point MIT 3-11
[Sofie Kupiec] Kill by Lilly Edwards (from Andie Maloney), block error by Lexie Welton. Point MIT 3-12
4-12 [Sofie Kupiec] Attack error by Lilly Edwards. Point LETU
[Cam Taylor] Kill by Lilly Edwards (from Andie Maloney), block error by Lexie Welton. Point MIT 4-13
  MIT subs: Alexis Groark; Maggie Wang.  
5-13 [Maggie Wang] Kill by Mikayla Thomas (from Natalie Davenport). Point LETU
  LETU subs: Audrey Galindo.  
6-13 [Audrey Galindo] Attack error by Alexis Groark. Point LETU
[Audrey Galindo] Kill by Shea Landeene (from Andie Maloney). Point MIT 6-14
[Shea Landeene] Kill by Emily Condon (from Andie Maloney). Point MIT 6-15
7-15 [Shea Landeene] Service error. Point LETU
8-15 [Taylor Smith] Attack error by Alexis Groark. Point LETU
[Taylor Smith] Kill by Alexis Groark (from Andie Maloney). Point MIT 8-16
  MIT subs: Nikasha Patel; Maggie Wang.  
[Andie Maloney] Kill by Emily Condon (from Andie Maloney). Point MIT 8-17
9-17 [Andie Maloney] Attack error by Nikasha Patel (block by Kianna Crow; Mikayla Thomas). Point LETU
[Mikayla Thomas] Kill by Alexis Groark (from Andie Maloney). Point MIT 9-18
[F. Macchiavello] Attack error by Kianna Crow. Point MIT 9-19
10-19 [F. Macchiavello] Kill by Kianna Crow (from Natalie Davenport). Point LETU
  LETU subs: Lexie Welton.  
[Natalie Davenport] Kill by Lilly Edwards (from Andie Maloney). Point MIT 10-20
  Timeout LeTourneau.  
11-20 [Madison Lee] Kill by Lexie Welton (from Natalie Davenport). Point LETU
[Kianna Crow] Kill by Shea Landeene (from Andie Maloney). Point MIT 11-21
12-21 [Sofie Kupiec] Kill by Kiari Johnson (from Natalie Davenport). Point LETU
[Cam Taylor] Kill by Shea Landeene (from Andie Maloney). Point MIT 12-22
[Maggie Wang] Attack error by Kianna Crow (block by Shea Landeene; Alexis Groark). Point MIT 12-23
13-23 [Maggie Wang] Kill by Mikayla Thomas (from Natalie Davenport), block error by Shea Landeene. Point LETU
  MIT subs: Hannah Grupe.  
[Audrey Galindo] Kill by Shea Landeene (from Sofie Kupiec). Point MIT 13-24
14-24 [Shea Landeene] Kill by Kianna Crow (from Taylor Smith). Point LETU
[Taylor Smith] Kill by Alexis Groark (from Madison Lee), block error by Natalie Davenport. Point MIT 14-25
back to top
LETU -- 2nd -- MIT
  LETU starters: Taylor Smith; Mikayla Thomas; Lexie Welton; Kianna Crow; Kiari Johnson; Natalie Davenport; libero Cam Taylor.  
  MIT starters: F. Macchiavello; Emily Condon; Nikasha Patel; Lilly Edwards; Shea Landeene; Andie Maloney; libero Madison Lee.  
[F. Macchiavello] Kill by Lilly Edwards (from Andie Maloney). Point MIT 0-1
1-1 [F. Macchiavello] Kill by Lexie Welton (from Natalie Davenport). Point LETU
[Taylor Smith] Kill by Lilly Edwards (from Andie Maloney). Point MIT 1-2
2-2 [Madison Lee] Kill by Kianna Crow (from Natalie Davenport). Point LETU
[Mikayla Thomas] Kill by Shea Landeene (from Andie Maloney). Point MIT 2-3
  MIT subs: Sofie Kupiec.  
[Sofie Kupiec] Attack error by Lexie Welton (block by Shea Landeene; Lilly Edwards). Point MIT 2-4
[Sofie Kupiec] Kill by Shea Landeene (from Andie Maloney). Point MIT 2-5
3-5 [Sofie Kupiec] Service error. Point LETU
  LETU subs: Samantha Winkel; Julie Smith.  
[Samantha Winkel] Kill by Lilly Edwards (from Andie Maloney). Point MIT 3-6
  MIT subs: Alexis Groark.  
[Lilly Edwards] Kill by Alexis Groark (from Andie Maloney). Point MIT 3-7
[Lilly Edwards] Attack error by Taylor Smith. Point MIT 3-8
[Lilly Edwards] Attack error by Julie Smith. Point MIT 3-9
4-9 [Lilly Edwards] Kill by Kianna Crow (from Samantha Winkel). Point LETU
[Kianna Crow] Kill by Shea Landeene (from Andie Maloney). Point MIT 4-10
[Shea Landeene] Bad set by Samantha Winkel. Point MIT 4-11
[Shea Landeene] Kill by Alexis Groark (from Andie Maloney). Point MIT 4-12
  LETU subs: Audrey Galindo.  
[Shea Landeene] Service ace (Cam Taylor). Point MIT 4-13
  Timeout LeTourneau.  
[Shea Landeene] Kill by Alexis Groark (from Andie Maloney). Point MIT 4-14
[Shea Landeene] Bad set by Samantha Winkel. Point MIT 4-15
[Shea Landeene] Attack error by Taylor Smith. Point MIT 4-16
  MIT subs: Maggie Wang.  
  LETU subs: Madison Denega.  
[Shea Landeene] Service ace (Audrey Galindo). Point MIT 4-17
[Shea Landeene] Attack error by Madison Denega (block by Emily Condon; Alexis Groark). Point MIT 4-18
5-18 [Shea Landeene] Service error. Point LETU
6-18 [Cam Taylor] Service ace (Sofie Kupiec). Point LETU
[Cam Taylor] Attack error by Mikayla Thomas (block by Emily Condon). Point MIT 6-19
[Andie Maloney] Kill by Alexis Groark (from Madison Lee). Point MIT 6-20
7-20 [Andie Maloney] Service error. Point LETU
[Natalie Davenport] Kill by Nikasha Patel (from Andie Maloney). Point MIT 7-21
  MIT subs: Hannah Collins.  
8-21 [F. Macchiavello] Attack error by Hannah Collins. Point LETU
[Taylor Smith] Kill by Nikasha Patel (from Andie Maloney), block error by Kianna Crow. Point MIT 8-22
  LETU subs: Renee Martinez.  
  MIT subs: Annie Bryan.  
9-22 [Madison Lee] Attack error by Hannah Collins. Point LETU
10-22 [Mikayla Thomas] Attack error by Nikasha Patel (block by Kiari Johnson; Kianna Crow). Point LETU
11-22 [Mikayla Thomas] Attack error by Andie Maloney. Point LETU
12-22 [Mikayla Thomas] Bad set by Andie Maloney. Point LETU
  Timeout MIT.  
[Mikayla Thomas] Kill by Annie Bryan (from Andie Maloney). Point MIT 12-23
[Sofie Kupiec] Attack error by Kianna Crow. Point MIT 12-24
[Sofie Kupiec] Kill by Hannah Collins (from Andie Maloney). Point MIT 12-25
back to top
LETU -- 3rd -- MIT
  MIT starters: F. Macchiavello; Emily Condon; Nikasha Patel; Lilly Edwards; Shea Landeene; Andie Maloney; libero Madison Lee.  
  LETU starters: Audrey Galindo; Taylor Smith; Mikayla Thomas; Natalie Davenport; Kianna Crow; Kiari Johnson; libero Cam Taylor.  
1-0 [Audrey Galindo] Kill by Natalie Davenport (from Audrey Galindo). Point LETU
2-0 [Audrey Galindo] Attack error by Emily Condon. Point LETU
[Audrey Galindo] Service error. Point MIT 2-1
[Madison Lee] Kill by Nikasha Patel (from Madison Lee). Point MIT 2-2
3-2 [Madison Lee] Kill by Kianna Crow (from Mikayla Thomas). Point LETU
4-2 [Taylor Smith] Attack error by Shea Landeene (block by Mikayla Thomas). Point LETU
5-2 [Taylor Smith] Attack error by Lilly Edwards. Point LETU
  Timeout MIT.  
[Taylor Smith] Kill by Nikasha Patel (from Andie Maloney). Point MIT 5-3
  MIT subs: Sofie Kupiec.  
6-3 [Sofie Kupiec] Kill by Kianna Crow (from Natalie Davenport). Point LETU
7-3 [Mikayla Thomas] Attack error by Shea Landeene. Point LETU
8-3 [Mikayla Thomas] Attack error by Lilly Edwards. Point LETU
[Mikayla Thomas] Kill by Lilly Edwards (from Andie Maloney). Point MIT 8-4
  MIT subs: Alexis Groark; Maggie Wang.  
[Maggie Wang] Kill by Alexis Groark (from Andie Maloney). Point MIT 8-5
9-5 [Maggie Wang] Kill by Kianna Crow (from Natalie Davenport). Point LETU
  LETU subs: Lexie Welton.  
[Natalie Davenport] Service error. Point MIT 9-6
10-6 [Shea Landeene] Service error. Point LETU
11-6 [Kianna Crow] Service ace (Maggie Wang). Point LETU
[Kianna Crow] Service error. Point MIT 11-7
[Andie Maloney] Kill by Nikasha Patel (from Andie Maloney). Point MIT 11-8
[Andie Maloney] Attack error by Kiari Johnson. Point MIT 11-9
12-9 [Andie Maloney] Bad set by Andie Maloney. Point LETU
13-9 [Cam Taylor] Attack error by Nikasha Patel. Point LETU
[Cam Taylor] Kill by Emily Condon (from Andie Maloney). Point MIT 13-10
[F. Macchiavello] Kill by Nikasha Patel (from Andie Maloney). Point MIT 13-11
[F. Macchiavello] Kill by Alexis Groark. Point MIT 13-12
  Timeout LeTourneau.  
[F. Macchiavello] Attack error by Lexie Welton (block by Lilly Edwards; Emily Condon). Point MIT 13-13
[F. Macchiavello] Kill by Nikasha Patel (from Andie Maloney). Point MIT 13-14
14-14 [F. Macchiavello] Kill by Taylor Smith (from Natalie Davenport). Point LETU
15-14 [Audrey Galindo] Kill by Taylor Smith (from Natalie Davenport), block error by Nikasha Patel. Point LETU
16-14 [Audrey Galindo] Kill by Natalie Davenport (from Taylor Smith). Point LETU
17-14 [Audrey Galindo] Attack error by Lilly Edwards. Point LETU
18-14 [Audrey Galindo] Attack error by Nikasha Patel. Point LETU
[Audrey Galindo] Kill by Lilly Edwards (from Andie Maloney). Point MIT 18-15
[Madison Lee] Attack error by Mikayla Thomas. Point MIT 18-16
[Madison Lee] Attack error by Taylor Smith. Point MIT 18-17
[Madison Lee] Attack error by Mikayla Thomas (block by Lilly Edwards). Point MIT 18-18
19-18 [Madison Lee] Kill by Taylor Smith (from Natalie Davenport). Point LETU
[Taylor Smith] Kill by Shea Landeene (from Andie Maloney). Point MIT 19-19
[Sofie Kupiec] Kill by Lilly Edwards (from Andie Maloney). Point MIT 19-20
[Sofie Kupiec] Attack error by Mikayla Thomas (block by Lilly Edwards; Shea Landeene). Point MIT 19-21
20-21 [Sofie Kupiec] Attack error by Lilly Edwards. Point LETU
[Mikayla Thomas] Kill by Shea Landeene (from Andie Maloney). Point MIT 20-22
[Maggie Wang] Kill by Alexis Groark (from Andie Maloney). Point MIT 20-23
  Timeout LeTourneau.  
21-23 [Maggie Wang] Kill by Kianna Crow (from Natalie Davenport). Point LETU
22-23 [Natalie Davenport] Attack error by Alexis Groark (block by Kiari Johnson; Lexie Welton). Point LETU
[Natalie Davenport] Kill by Alexis Groark (from Andie Maloney). Point MIT 22-24
23-24 [Shea Landeene] Ball handling error by Maggie Wang. Point LETU
[Kianna Crow] Kill by Alexis Groark (from Andie Maloney). Point MIT 23-25
back to top